Biznes - inwestycje

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego

W związku z planowaną budową w Jaworznie fabryki Izery, a także całego parku maszynowego władze Jaworzna musiały przygotować nowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Wojska Polskiego – Północ”. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do tego projektu.

– Od 20 kwietnia do 19 maja 2021 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ” w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie, z zachowaniem obowiązujących aktualnie wymogów sanitarnych oraz po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 32 618 16 21 – informują urzędnicy.

Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami ze względu na pandemię odbędzie się w formie online w czwartek 6 maja o godz. 15.00 na platformie ZOOM. Osoby, które chcą uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji (5 maja) na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Jak informuje Urząd Miejski – każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2021 r. do Prezydenta Miasta Jaworzna, z podaniem imienia i nazwiska, albo nazwy oraz adresu zamieszkania, albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można kierować na piśmie drogą pocztową lub wrzucając do urny przy budynku urzędu lub też w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Złożone uwagi, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu można uzyskać pod numerami telefonów: 32 618 16 21 lub 32 618 16 41 w godzinach pracy urzędu, lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Najnowsze

To Top