Biznes - inwestycje

Na sesji dyskutowano o przyszłości gospodarczej Jaworzna

Dawno na sesji Rady Miejskiej nie było tak dużo przełomowych projektów gospodarczych. Również od dawna nie poświęcono tak dużo czasu na dyskusję o działaniach mających przynieść miastu dodatkowe wymierne dochody. Najważniejszymi dla jaworznickiego biznesu, podczas sesji 22 kwietnia 2021 r., były kwestie zwolnień, ulg i odroczeń w podatkach od nieruchomości w ramach ATOM 2.0; zwroty tzw. opłat „koncesyjnych” za alkohol dla szeroko rozumianej branży gastronomicznej; plan zagospodarowania dla nowego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, w tym budowa fabryki Izery oraz pozytywna decyzja Ministra Klimatu i Środowiska dla dalszych działań planistycznych. Usłyszeliśmy także o nowym inwestorze w Strefie Przemysłowej. Przedstawiono interesujące podsumowanie dotychczasowych realizacji i pokazano plany działań gospodarczych dla Jaworzna.

Pierwszymi głosowanymi uchwałami były te, które w sposób szczególny dotyczą mikro- i małych przedsiębiorców dotkniętych trudną sytuacją ekonomiczną. Po analizie dostępnych rozwiązań prawnych przedstawionych przez Jaworznicką Izbą Gospodarczą, Prezydent Jaworzna przedłożył pod głosowanie Rady Miejskiej projekty uchwał m.in. zwalniających z podatku od nieruchomości część mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych pandemiczną sytuacją gospodarczą. Radni przyjęli uchwały jednogłośnie.

– Z powodu pandemii wiele biznesów znalazło się w trudnej sytuacji. Postanowiliśmy pochylić się nad sytuacją przedsiębiorców, którym potrzebna jest pomoc. Biorąc pod uwagę założenia budżetowe na 2021 rok i możliwości finansowe miasta w tym zakresie, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązania, by wesprzeć tych, którzy tego wsparcia koniecznie potrzebują – mówił podczas sesji Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna. – Ważnym partnerem w tych działaniach jest Jaworznicka Izba Gospodarcza. Wspólnie doszliśmy do porozumienia, że warto zaproponować kolejne ulgi, które dadzą przedsiębiorcom szansę na utrzymanie swoich biznesów i miejsc pracy dla jaworznian. Na podstawie naszych opracowań i obserwacji Jaworznickiej Izby Gospodarczej przygotowaliśmy wspólnie propozycje uchwał, które zostały jednogłośnie przyjęte przez radnych. Zachęcam przedsiębiorców do skorzystania z tych możliwości.

Rozwiązania, jak i elementy systemów pomocowych, powstawały w ramach prac Zespołu Obszarowego powołanego do współpracy Urzędu Miejskiego z Jaworznicką Izbą Gospodarczą.

– Z zapisów uchwał skorzystają przedsiębiorcy najbardziej dotknięci przez lockdown. Przedłożone pod głosowanie uchwały to efekt dobrej współpracy Zespołu Obszarowego Urzędu Miasta i Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Dużą wartością i gwarancją wdrożenia rozwiązań jest to, że propozycje zostały wypracowane wspólnie z władzami miasta na zasadzie dialogu. Dziś dziękuję radnym za poparcie tych systemowych mechanizmów wsparcia – mówił podczas sesji Mateusz Łętowski, Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej. – Chciałbym podziękować wszystkim członkom zespołu obszarowego, którzy pracowali nad przygotowaniem uchwał. Szczególnie chciałbym podziękować Panu Łukaszowi Kolarczykowi (Pełnomocnikowi Prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej – red.), z którym współpracę na linii Jaworznickiej Izby Gospodarczej a Urzędem Miasta uważam za naprawdę wzorcową. Zapraszam przedsiębiorców do analizy zapisów, jak i skorzystania z uchwał. Już teraz w JIG pracujemy wspólnie nad projektami uchwał na rok 2022, tak aby w obrębie obowiązującego prawa były korzystne zarówno dla przedsiębiorców jak i dla miasta.

Do dyskusji dołączyli także radni:

Dawid Domagalski – przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Rady Miejskiej w Jaworznie: – Chciałbym przyłączyć się do tych ciepłych słów, które płyną zarówno w kierunku JIG, którą kieruje Pan Mateusz Łętowski, jak i władz miasta Jaworzna, które reprezentuje prezydent Paweł Silbert wraz z zespołem współpracowników. Jest to kolejny przykład na to, że te dwa podmioty mogą ze sobą świetnie współpracować i – przede wszystkim – nie jest to pierwszy przykład takiej współpracy.

Tadeusz Kaczmarek – przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie: – Jako przewodniczący Rady Miejskiej również składam podziękowania pracownikom Urzędu Miejskiego, pod kierownictwem prezydenta Pawła Silberta, za przygotowanie tego pakietu ulg i rozwiązań podatkowych, które mają pomóc przedsiębiorcom z naszego miasta. Bardzo cieszy ten dialog, który mamy okazję obserwować, i to że partnerem w rozmowach z Urzędem Miasta jest Jaworznicka Izba Gospodarcza, dzięki czemu rozwiązania zostały wypracowane wspólnie i rzeczowo.

Sebastian Pycia – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworznie: – Chciałbym podziękować za te uchwały i cieszę się, że miasto od początku pandemii jest solidarne z przedsiębiorcami. Dziękuję w imieniu przedsiębiorców z różnych branż, szczególnie tych z branży gastronomicznej, którzy prowadząc stacjonarnie swoje działalności są dotknięci obostrzeniami, które obowiązują w naszym kraju. Chciałbym podziękować wszystkim urzędnikom, którzy pracują nad tymi programami, że cały proces ubiegania się o zwroty odbywa się w maksymalnie uproszczonej procedurze i pozwala przedsiębiorcom szybko uzyskać pomoc. Liczę, że ta solidarność, która występuje, pozwoli, by po pandemii przedsiębiorcy wrócili jeszcze silniejsi.

Uchwały o pomocy jaworznickim przedsiębiorcom podjęto jednogłośnie.

Bardzo dobrą informację o kolejnych efektach tworzenia dużej strefy przemysłowej w Jaworznie przekazał prezydent Paweł Silbert

– Minister Klimatu i Środowiska, 8 kwietnia 2021 r. wydał decyzję o wyrażeniu zgody na przeznaczenie, w tworzonym planie zagospodarowania przestrzennego Wojska Polskiego Północ, na cele nieleśne i nierolnicze, powierzchni ponad 230 ha. To niezwykle ważna decyzja, ponieważ umożliwia przeprowadzenie dalszej procedury planistycznej dla tych terenów, co z kolei będzie podstawą dla lokalizowania tam działalności gospodarczych – jakże ważnych w kontekście przyszłych zmian gospodarczych. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w nieodległej przyszłości nastąpią bardzo duże zmiany w gospodarce na terenie naszego miasta, w regionie i kraju, w związku z przyjętą polityką klimatyczną. Dotknie to górnictwa, energetyki, a to przecież one są teraz filarami gospodarki i przemysłu w mieście. To że zaczęliśmy kilka lat temu starania o przywrócenie byłych terenów poprzemysłowych przy Wojska Polskiego, zaczyna procentować w ogromnym stopniu. Będziemy mocno wspominać ten moment, kiedy Rada Miejska w ubiegłym roku zdecydowała w Studium (a wkrótce także i w przygotowywanym planie) o przeznaczeniu gospodarczym tego terenu. Bardzo prawdopodobne, że wyprzedziliśmy możliwe skutki tego, co się wydarzy w energetyce i górnictwie. Założyliśmy harmonogram projektu i jeśli chodzi o nasze działania to jesteśmy „w czasie”, a samo ustalanie planu zagospodarowania dla tych terenów jest modelowym przykładem na stosowanie metodyki projektowej. Ważne jest to, że ten wyznaczony przez nas obszar jest tak duży i nie ogranicza się tylko do 120 hektarów pod budowę fabryki IZERY, co daje szansę na budowanie spójnego inwestycyjnie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. W przyjętym przez nas studium pojawiają się kolejne zasoby i kto wie, czy za niedługo przy takim zainteresowaniu ze strony inwestorów nie będziemy uruchamiać kolejnych terenów. Najprawdopodobniej będzie to wyglądało tak jak w Gliwicach czy w Tychach – za grupą inwestorów pójdą kolejni i będziemy tych obszarów potrzebowali dużo więcej. Aby rekompensować ubytki w terenach leśnych, trzeba już planować, aby obecne – niezagospodarowane i niezalesione tereny należące do gminy – zalesiać, by mieć ten konieczny zasób terenów zielonych do przyszłych zamian. Współpraca na wielu poziomach i różnych płaszczyznach będzie skutkowała tym, że być może już wkrótce będziemy wspólnie świętować duże sukcesy gospodarcze.

Mapa poglądowa planowanego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Jaworznicki Obszar Gospodarczy i umiejscowienie tam fabryki samochodów elektrycznych jest priorytetowym przedsięwzięciem, które skieruje Jaworzno na nowe tory rozwoju. Zapewni dobrze płatne miejsca pracy w nowoczesnych i innowacyjnych branżach kolejnym pokoleniom jaworznian.

Koordynacją spraw gospodarczych i współpracą z instytucjami zewnętrznymi zajmuje się Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej Łukasz Kolarczyk.

Łukasz Kolarczyk – Pełnomocnik Prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej:

– Dużo wydarzyło się od 2019 roku, kiedy to podjęliśmy współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. To wtedy, pod moim nadzorem, zespół zajmujący się szeroko rozumianymi sprawami gospodarczymi został zbudowany od podstaw. Wraz z moimi współpracownikami, pełnomocnikami, naczelnikami wydziałów oraz dyrektorami jednostek, wypracowaliśmy sprawny i nowoczesny schemat działania dot. aktywizacji terenów gospodarczych, To pozytywnie oddziałuje również na skomplikowany proces pozyskiwania kolejnych inwestorów. Nawiązaliśmy także współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu i Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Kolejne wizyty dużych inwestorów w Jaworznie pozwoliły myśleć o tych terenach jako wielkiej szansie w zmieniającej się rzeczywistości i nowych trwałych połączeniach gospodarczych. Właściwe tło i podstawę dla budowania przemysłu nowoczesnych technologii wyznaczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obecnie jest w bardzo ważnej fazie projektowania. Zajmujemy się strategicznymi sprawami z punktu widzenia miasta, regionu i kraju. Planujemy utworzyć obszar inwestycyjny o powierzchni 300 ha, a gdy do tego dołączymy pobliskie istniejące strefy przemysłowe, jesteśmy w stanie utworzyć spójny obszar gospodarczy o pow. 350 ha, o który zdecydowanie warto zawalczyć, ściągać inwestorów i efektywnie rozbudowywać.

Nie zwalniamy również tempa, jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, którzy mogą zagospodarować już istniejące działki inwestycyjne. Pierwszą transakcją, którą można uznać za zrealizowaną na podstawie umowy o współpracy z KSSE, jest pozyskanie do Jaworzna firmy KRANTRAK HIAB ŚLĄSK, która zbuduje u nas nową siedzibę firmy oraz zakład produkcyjno-usługowy branży automotive.

Duża część naszej pracy dotyczy generowania nowych miejsc i działek do zabudowy mieszkaniowej. Jaworzno jest bardzo modnym miejscem do zamieszkania. By nie wytracić tego tempa, a wręcz je zwiększyć, realizujemy bardzo duże zadanie z pozyskanych środków w kwocie 5,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnego na uzbrojenie w drogi i infrastrukturę nowych obszarów mieszkaniowych. Dzięki temu uruchomimy na przestrzeni lat 2021-2022 kilka hektarów nowych terenów mieszkaniowych, co z kolei, jak prognozujemy, przyniesie miastu kilkanaście milionów złotych dochodów. To właśnie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, na mocnej podstawie, jaką są dobrze napisane projekty, możemy pochwalić się wysoką skutecznością w zadaniach przychodowych dla gminy. Przyjęta w ubiegłym roku aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pozwala nam na nowo spojrzeć na tereny, które wcześniej nie były kojarzone z perspektywicznymi działaniami, a teraz umożliwiają otwieranie kompleksów przemysłowych i mieszkaniowych z poszanowaniem środowiska i przyrody. Prowadzimy rozmowy z sąsiednimi miastami i dużymi strategicznymi partnerami gospodarczymi, dot. projektów, z których w przyszłości można czerpać korzyści wymierne dla gminy, mieszkańców, jak i ograniczać koszty funkcjonowania miasta.

Tekst pochodzi z gazety EXTRA Jaworzno nr 9-2021

Polecamy: Jaworznicki Obszar Gospodarczy – odpowiedź na wyzwania przyszłości

Najnowsze

To Top