Z miasta

Wkrótce kolejne konsultacje w sprawie Dąbrowy Narodowej

Ostatnio spore emocje wzbudzała dyskusja nad Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dąbrowa Narodowa III. Tymczasem sam plan jest dopiero w fazie projektu i wkrótce prowadzone będą nad nim kolejne konsultacje społeczne.

Prace nad MPZP Dąbrowa Narodowa III trwają już od jakiegoś czasu. Za nami jest już pierwszy etap zbierania uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia Planu. Wszystkie wnioski i uwagi z komentarzami można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. To jednak dopiero początek dyskusji. Prezydent Jaworzna zdecydował, że prace nad założeniami planu będą kontynuowane i zostanie on wyłożony po raz drugi. To w praktyce oznacza ponowne otwarcie konsultacji dających mieszkańcom możliwość wpływu na zagospodarowanie, parametry ewentualnej zabudowy i przeznaczenia powierzchni na różne funkcje.

Cała procedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego jest jawna i na każdym etapie mogą wziąć w niej udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Oznacza to, że po dyskusji i zaproponowaniu przez planistów ewentualnych nowych zapisów – MPZP zostanie skierowany do ponownego publicznego wyłożenia. – Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza, że sam proces planistyczny zostanie wydłużony o parę miesięcy, ale zarazem Mieszkańcy będą mieli możliwość oceny propozycji i będą mieli szansę złożyć także bardziej ukierunkowane merytorycznie uwagi – mówi naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Teobald Jałyński.

Pierwszy etap dyskusji

Od 29 października do 30 listopada mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Narodowa III” w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego. Dyskusja nad projektowanymi rozwiązaniami odbyła się 25 listopada online na platformie ZOOM. Do 14 grudnia można było wnosić do projektu swoje uwagi. Mieszkańcy okazali się tutaj bardzo aktywni – w sumie, jak informuje urząd miejski, wpłynęło 529 formularzy z uwagami. Dotyczyły one wielu zagadnień, a wszystkie merytoryczne uwagi są obecnie analizowane przez Biuro Projektowe.

Znaczenie planu dla Jaworzna

Zamysł przeznaczenia terenów w Dąbrowie Narodowej na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powstał w roku 2018. Był to wynik analizy sytuacji demograficznej miasta i oceny potencjału inwestycyjnego na te cele. Wskazano działkę gminną położoną niezwykle dogodnie w paśmie osiedleńczym dzielnicy przy ul. Katowickiej.

Projekt procedowanego planu obejmuje powierzchnię 8,2 ha. Objęcie działki pracami planistycznymi jest realizacją planu koncentrowania zabudowy na terenach uzbrojonych. Jaworzno jest bardzo rozległe (14 miejsce w Polsce) i usilnie dąży do tego, aby zabudowa się zacieśniała, a nie rozpraszała. Pomimo relatywnie dużego potencjału terenów mieszkaniowych w mieście, tereny te pozostając w rękach prywatnych, nie są aktywne. Działki gminne pozwalają na szybsze i pewniejsze ich zagospodarowanie, co jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i miasta, próbującego utrzymać lub zwiększyć liczbę mieszkań i mieszkańców. To ważny czynnik rozwojowy, dla którego należy prowadzić długofalową politykę.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa III jest elementem budowania obszarów osadniczych i ma dać szansę na osiedlenie się tu nowych mieszkańców. Jest zgodny z ogólną polityką Jaworzna i obejmuje działkę gminną w niezbędnym zakresie. Wzmocni pozycję dzielnicy na wjeździe do miasta oraz da możliwość powstania kolejnych domów w zabudowie wielorodzinnej, których w gminie występuje silna potrzeba. Co więcej, ta część miasta – na granicy Łubowca i Dąbrowy Narodowej wymaga – co zgłaszają mieszkańcy – zapewnienia nowych usług handlowych.

Polityka przestrzenna to element strategii rozwoju – ważna i niekiedy kluczowa dla połączenia wszystkich składowych: demografii, ochrony środowiska, jakości życia i budowania fundamentów materialnego rozwoju. Jak każda polityka musi się ona opierać o dokumenty. W Jaworznie od dekad prowadzimy niezwykle spójne działania planistyczne, zbudowane na dogłębnej analizie stanu istniejącego. Zarówno Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i plany miejscowe wpływają na obraz Jaworzna, czego rezultaty możemy zaobserwować od lat i z czego jesteśmy dumni. Miasto się zmienia i będzie się zmieniać dla dobra mieszkańców. Działania planistyczne są jawne na każdym etapie i tylko od aktywności samych obywateli zależy, czy chcą w nich uczestniczyć – przekonują urzędnicy.

Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Zakończyła się pierwsza procedura planistyczna dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa III. Podczas wyłożenia publicznego, dyskusji nad planem i po zakończeniu zbierania uwag, Gmina otrzymała silny głos mieszkańców wskazujący na oczekiwania, wątpliwości, ale też na potrzebę dalszych prac nad tym dokumentem. Samych uwag pisemnych wpłynęło 529, z czego zbiorowych 495. Była też petycja mieszkańców podpisana przez ponad 600 osób. Uwzględniono prawie 150 tych uwag, które wnosiły o dalsze prace nad planem i rewizję niektórych jego zapisów. Gmina już wcześniej deklarowała takie działanie i po uzupełnieniu dokumentacji planistycznej o badania geologiczne przedstawi zrewidowany projekt planu do konsultacji społecznych w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odrzucono uwagi wzywające do zaprzestania prac nad planem jako niekonstruktywne. Polityka przestrzenna jako składnik polityki demograficznej Jaworzna wymaga przygotowywania planów, które w przyszłości pozwolą na zapewnienie nowych mieszkań i harmonijny rozwój miasta. Konsultacje społeczne będą kontynuowane, także przy innych dokumentach planistycznych.

Plan zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa III

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 2-2022

Najnowsze

To Top