Z miasta

Zaproszenie do zapoznania się z projektem planu „Pszczelnik I” w Jaworznie

Zakończono prace nad projektem miejscowego planu przestrzennego obejmującego teren osiedla Pszczelnik pomiędzy ulicami Marusarzówny, Matejki i Martyniaków. Projekt jest wyłożony do publicznego wglądu od 4 lutego br. w Wydziale Urbanistyki Architektury ul. Grunwaldzka 52 w godzinach pracy urzędu, o czym zgodnie z procedurą sporządzania planu informują ogłoszenia prasowe.

Plan będzie także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie bip.jaworzno.pl w folderze Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane. Na stronie Urzędu Miejskiego znajdziecie Państwo baner odnoszący do procedury sporządzania planu oraz prowadzonych konsultacji społecznych. Zainteresowanych zmianami zaprosimy do punktu konsultacyjnego do kawiarni „Wrzosowa” (terminy konsultacji poniżej), gdzie będzie można zadać pytania oraz zapoznać się z tekstem i rysunkiem planu. Dokładnie 14 lutego br. uruchomiona zostanie ankieta on line – będzie można wyrazić swoje zdanie na temat projektu.

W trakcie opracowywania planu przeprowadzono rozszerzone i pogłębione konsultacje społeczne, które przybliżyły mieszkańcom rolę planów miejscowych i możliwość wpływania na ich ustalenia na wczesnych etapach planowania. Zorganizowano spotkania i warsztaty oraz przeprowadzono badania ankietowe, a zgłoszone uwagi i wnioski zebrano i przeanalizowano pod kątem możliwości uwzględnienia w planie.

W projekcie wprowadzono zgłoszone rozwiązania wpływające na uspokojenie ruchu samochodowego, odstąpiono od poszerzenia ul. Marusarzówny i urządzenia parkingów wzdłuż niej, a ulicy Pszczelnik w części przy skwerze nadano charakter ulicy pieszo-jezdnej. Projekt zawiera także proponowane w trakcie konsultacji rozwiązania obsługi komunikacyjnej w rejonie ulic Zegadłowicza i Gryfitów. Wyznaczono w nim tereny mieszkaniowo-usługowe oraz nowe tereny usługowe – w centrum oraz w północnej części planu. Przyjęte w projekcie parametry zabudowy pozwalają na utrzymanie spokojnego charakteru osiedla, z wysokim udziałem zieleni na każdej działce mieszkaniowej.

Pozostałe postulaty nie dotyczące spraw planu miejscowego przekazano do załatwienia odpowiednim jednostkom miejskim, a odpowiedzi umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dotyczącej projektu planu Pszczelnik I. Liczymy, że podzielą się Państwo z nami opinią na temat efektów naszej wspólnej pracy nad projektem podczas zaplanowanych konsultacji .

Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.

Najnowsze

To Top