Z miasta

Gdy drzewa muszą zostać usunięte

W zdecydowanej większości przypadków usunięcie drzew wymaga uzyskania zgody. Wszelkie działania w tym zakresie reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nasz artykuł przybliży najważniejsze informacje dotyczące procedur.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

W sytuacji, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty – jak ma to miejsce w Jaworznie – zgodę na usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy wydaje marszałek województwa. Jeżeli gmina jest współwłaścicielem nieruchomości na której planowane jest usunięcie drzew bądź krzewów, wówczas – aby uniknąć zarzutów o stronniczość – Samorządowe Kolegium Konsultacyjne wyznacza w drodze decyzji organ zastępczy do wydania przedmiotowej decyzji.

Trzeba spełnić warunki

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Warto zaznaczyć, że w przypadku spółdzielni obowiązek informowania spoczywa wyłącznie na niej. Natomiast w przypadku Gminy – zezwolenie na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, który ma 30 dni na wyrażenie stanowiska w sprawie. Brak uwag oznacza brak sprzeciwu. Jednak usunięcie drzewa muszą poprzedzić oględziny, o których organ zawiadamia wnioskodawcę pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Ustawa o ochronie przyrody określa również możliwość i formy rekompensaty przyrodniczej za usunięte drzewa.

Nie tylko wycinka

Przedmiotowa ustawa określa, że prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Najczęściej usuwane są suche gałęzie i konary oraz odrosty drzew i krzewów lub te, które w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu.

Najnowsze

To Top