Z miasta

Wsparcie na ekologiczne projekty

W Jaworznie realizowane są dwa bardzo ciekawe projekty środowiskowe dotyczące ochrony muraw kserotermicznych oraz ochrony chomika europejskiego. Gmina ostatnio pozyskała niemal 100 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki takiemu wsparciu i wkładowi własnemu w wysokości około 40 tysięcy złotych dalsza realizacja projektów będzie mogła być kontynuowana.

Jaworzno nie bez powodu uchodzi za jedno z najbardziej zielonych miast w całym kraju. Rozległe tereny zielone, łąki i lasy są niezwykle cenne przyrodniczo, a gmina stara się zadbać o ich utrzymanie.

Najbardziej znanym ekologicznym projektem realizowanym w mieście jest ochrona chomika europejskiego, który powoli staje się jednym z symboli Jaworzna. Jego głównym celem jest kontynuacja działań w celu przeciwdziałania procesowi wymierania i odbudowa populacji chomika europejskiego na terenie miasta Jaworzna. Przy okazji dbając o chomiki, chronione są też rzadkie i zagrożone gatunki roślin i zwierząt ekosystemów polnych. – W ramach zadania planowane są działania w zakresie wzmocnienia populacji w Jaworznie poprzez wprowadzenie nowych osobników do środowiska, zwiększenie różnorodności biologicznej monitoring i śledzenie zmian zachodzących w populacji, oraz edukację ekologiczną – informują urzędnicy. Uratowanie chomików europejskich nie jest zadaniem łatwym i wymaga sporej mobilizacji oraz wsparcia także ze strony naukowców. Chomik europejski jest gatunkiem objętym ochroną prawną zgodnie z prawem krajowym oraz europejskim. Znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN. Jest poważnie narażony na wymarcie na całym obszarze swojego występowania.

Drugi z projektów środowiskowych wspartych przez WFOŚiGW jest czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie. Murawy kserotermiczne to półnaturalne, nieleśne zbiorowiska roślinne. Występują w miejscach wybitnie ciepłych, suchych i nasłonecznionych, często na podłożu wapiennym. Siedliska te odznaczają się szczególnym bogactwem gatunkowym, z cennymi gatunkami rzadkich roślin zagrożonych wyginięciem. Na powstawanie i utrzymywanie się muraw wpływają następujące czynniki ograniczające sukcesję zbiorowisk leśnych: naturalne (jak np. obrywy skarp) lub antropogeniczne (jak wypas zwierząt, wypalanie). Murawy kserotermiczne to zbiorowiska niezwykle bogate gatunkowo, ale i nietrwałe. Każda zmiana sposobu użytkowania, a także warunków siedliskowych powoduje daleko idące zmiany w ich składzie florystycznym. Murawy kserotermiczne wymagają koszenia lub wypasu ekstensywnego, który hamuje proces sukcesji oraz umożliwia rozwój gatunkom kserotermicznym. Zmiany w gospodarce rolniczej ostatnich kilkudziesięciu lat spowodowały, że są to obecnie jedne z najbardziej zagrożonych zbiorowisk roślinnych w Europie. Projekt realizowany w Jaworznie ma za zadanie ochronę i odtwarzanie muraw kserotermicznych. Prace w ramach zadania są realizowane na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Uroczysko Sadowa Góra, Góry Bielana, Użytku Ekologicznego Góra Wielkanoc w Ciężkowicach oraz w rejonie Długoszyna.

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 9-2022

Najnowsze

To Top