Regulamin serwisu

1. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.

3. Baza profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością portalu extra.jaw.pl oraz do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Użytkownik ma możliwość :

– zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.

5. Użytkownikowi niedozwolone jest :

– używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

– obrażanie innych osób,

– promowania innych stron internetowych,

– umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

– łamanie ogólnie przyjętych zasad etyki,

– wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,

6. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

8. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.

9. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe.

10. Administrator Serwisu extra.jaw.pl może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

11. Publikując materiały, treści i dane osobowe Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ich publiczne i nieodpłatne udostępnianie.

12. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety. Niedozwolone jest również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (nazwiska, adresy, telefony itd.) innych osób lub firm.

13. Wpisy typu: Odradzam, nie polecam, oszuści, złodzieje itp. będą usuwane, a wpisujący je użytkownicy pozbawianiu możliwości korzystania z serwisu.

13. Przy zamieszczaniu przez użytkownika wpisu, komentarza lub jakiejkolwiek innej treści, Serwis może zachować adres IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem przy zamieszczaniu wpisu. Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

UWAGA! 

Wszelkie dane, artykuły, zdjęcia, informacje zamieszczone w Serwisie extra.info.pl oraz extrajaworzno.pl są chronione i zastrzeżone jako prawa majątkowe, a wszelkie próby kopiowania, przepisywania oraz publikowania tych danych bez naszej zgody są ZABRONIONE.

Podstawa prawna: Kodeks Karny Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

To Top